This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Căn cứ công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/11/2012/ về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013. Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

1. Mục đích của Cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I (kèm theo của BGD).

4. Tổ chức Cuộc thi - Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về sở GDĐT.

- Phòng GDĐT và trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi (qua Phòng Giáo dục Trung học), chậm nhất vào ngày 25/02/2013.

Phòng GDĐT gửi từ 10 – 15 sản phẩm, trường THPT gửi 05 sản phẩm (kèm theo báo cáo công tổ chức cuộc thi tại đơn vị) - Sở GDĐT sẽ tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 50 bài dự thi cấp toàn quốc.

5. Tiêu chí chấm thi - Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi. - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống; - Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi Tùy theo chất lượng sản phẩm dự thi, Sở GDĐT sẽ có qui định cụ thể về giải thưởng và phần thưởng cho học sinh có bài thi được chọn dự thi cấp toàn quốc.

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

1. Mục đích của Cuộc thi - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn; - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học; - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên THCS và THPT.

3. Sản phẩm dự thi Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; Tư liệu dạy học đã sử dụng; Tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi Hồ sơ dự thi bao gồm: - Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II); - Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III); - Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức Cuộc thi

- Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường. - Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về sở GDĐT.

- Phòng GDĐT và trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi ( qua Phòng Giáo dục Trung học ); Mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi, chậm nhất vào ngày 02/01/2013.

-Phòng GDĐT gửi từ 10 – 15 sản phẩm, trường THPT gửi 05 sản phẩm ( kèm theo báo cáo công tổ chức cuộc thi tại đơn vị) - Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 50 sản phẩm dự thi cấp toàn quốc.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi -

-Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

-Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học. - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Ứng dụng CNTT: CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi Tùy theo chất lượng sản phẩm dự thi, Sở GDĐT sẽ có qui định cụ thể về giải thưởng và phần thưởng cuộc thi cho giáo viên có sản phẩm được dự thi cấp toàn quốc.

(Ban biên tập-1)                            .

You are here: Home Chuyên môn Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp