This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Kế hoạch BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDDT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về viêvj ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 8576/BGDDT-NGCBQLGD ngày 12 thang 12 nam 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 66/BGDDT-NGCBQLGD ngay 19/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp Tiểu học năm học 2013-2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học năm học 2013-2014 như sau: (Văn bản tải tại đây).

Ban biên tập-3.

You are here: Home Chuyên môn Tiểu học Kế hoạch BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2013-2014