This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THCS . Năm học 2012-2013

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;

-  Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

- Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 19/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo.

- Căn cứ kế hoạch số 13/KH-SGDĐT ngày 07/03/2013 của Sở GDĐT An Gaing về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2012 – 2013.

Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS trên địa bàn toàn huyện như sau:

II. Nội dung, thời gian bồi dưỡng: 120 tiết/năm học/giáo viên.

1. Khối kiến thức bắt buộc (Nội dung 1,2)

a) Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết / giáo viên )

STT

Nội dung  bồi dưỡng

Số tiết

1

Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau:

20 tiết

a)

Bồi dưỡng công tác tư vấn học đường cấp THCS

10 tiết

b)

Bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong giáo viên và CBQL cấp THCS

10 tiết

2

Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 tiết

a)

Chỉ thị 2737 /CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

b)

Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

c)

Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

d)

Thông tư 13//2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

e)

Các hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết / giáo viên )  :

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

1

Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau:

20 tiết

a)

Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cấp THCS

10 tiết

b)

Bồi dưỡng phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS

10 tiết

2

Một số văn bản hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn

10 tiết

a)

Công văn 30/HD-SGDĐT ngày 27/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013;

b)

Công văn số 1265/SGDĐT-CT.HSSV ngày 25/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012-2013;

c)

Các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo số: 475/HD-PGDĐT_THCS ngày 28/08/2012

2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3)

- Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.

- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học ( Mã 13 – 16): 15 tiết

- Tăng cường năng lực dạy học (Mã 17 -19): 15 tiết

- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (Mã 23- 24): 15 tiết

- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học (Mã 25-27): 15 tiết

III. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

1. Hình thức chung: Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính : tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu.

2. Các hình thức cụ thể:

a) Khối kiến thức bắt buộc:

- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.

- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định:

+ Phòng GDĐT cử cán bộ cốt cán tập huấn ở Sở GDĐT và đã tổ chức đến các đơn vị.

+ Các đơn vị có trách nhiệm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên của đơn vị trường học các nội dung đã được tập huấn.

b) Khối kiến thức tự chọn:

CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm ĐDDH phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…

IV. Tài liệu bồi dưỡng

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp đến các đơn vị tài liệu nội dung bồi dưỡng kiến thức bắt buộc. Riêng các văn bản chỉ đạo chuyên môn cấp THCS trong nội dung bồi dưỡng 2 do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp đến các trường THCS trực thuộc.

- Nội dung bồi dưỡng kiến thức tự chọn là các modun được quy định trong các Thông tư có kèm theo công văn này.

V. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Hình thức đánh giá:

a) Tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (gọi chung là bài kiểm tra).

b) Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Phòng GDĐT xây dựng phương án kiểm tra với đề kiểm tra chung trên phạm vi toàn huyện.

2. Điểm áp dụng khi sử dụng các hình thức đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10/bài kiểm tra. Trong đó:

- Phần tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Phần vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

3. Các đơn vị ra đề kiểm tra theo từng nội dung, gửi về Phòng GDĐT để lập ngân hàng đề.

VI. Tổ chức thực hiện

Thực hiện theo hướng dẫn được quy định tại kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 19/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo.

1. Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoach BDTX của đơn vị;

- Phê duyệt kế hoach BDTX của giáo viên;

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên;

- Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợp trình lãnh đạo các cấp phê duyệt và cấp giấy chứng nhận theo quy định;

- Báo cáo công tác BDTX theo quy  định.

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự nghiên cứu và giảng dạy;

- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên trong tổ;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

3. Giáo viên

Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định  nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

4. Thành viên Hội đồng bộ môn

Có nhiệm vụ tham gia biên soạn tài liệu, tác nghiệp chuyên môn, giải đáp thắc mắc của giáo viên về kiến thức, kỹ năng trong đơn vị và cụm trường phụ trách; tạo điều kiện để giáo viên học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên.

5. Phòng GD&ĐT:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý ở các đơn vị trường học kiểm tra và công nhận kết quả. Theo hình thức điều động cán bộ quản lý của trường THCS này đến coi thi ở trường THCS khác. Sau đó nêm phong và mang bài về Phòng GD&ĐT, tổ chức cắt phách thành lập hội đồng chấm và báo cáo kết quả về các trường THCS.

- Cấp giấy chứng nhận và báo cáo kết quả về Sở GDĐT.

- Các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên thực hiện bản đăng ký tự học bồi dưỡng thường xuyên, bản đăng ký lập thành 02 bản (01 lưu ở trường, 01 gửi về Phòng), căn cứ vào số liệu này, Phòng GD&ĐT thiết kế Hội đồng coi, chấm thi. Các đơn vị lập danh sách (theo mẫu excel) gửi về Phòng GD&ĐT cùng với bản đăng ký của cá nhân chấm nhất vào ngày 24/04/2013

- Phòng GD&ĐT xây dựng ngân hàng đề thi từ các đơn vị trường THCS, mỗi nội dung các đơn vị gửi về Phòng 5 câu hỏi (có thời gian làm bài 45 phút) có kèm hướng dẫn chấm, Phòng GD&ĐT tổng hợp và gửi về đơn vị 10 câu trên mỗi nội dung. Thời gian hoàn thành vào chậm nhất vào ngày 02/05/2013.

(Ban biên tập-1)                           .

 

You are here: Home Tổng hợp Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THCS . Năm học 2012-2013