This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam

Hướng dẫn các chi hội Khuyến học trường học thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

Hiệu trưởng, Chi hội trưởng các chi hội Khuyến học trong trường học quan tâm thực hiện đúng các nội dung trong công văn số: 409/CV-KHVN ngày 24/8/2012 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chú ý mức hội phí qui định: 12.000 đồng/ năm (trước đây Hội Khuyến học Huyện định mức là  30.000 đồng)

(Tải văn bản tại đây).

(Ban biên tập-1)           .

You are here: Home Tổng hợp Thông báo Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam